TCAS/รับตรง61 เด็กดีผู้มีศักยภาพสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 เด็กดีผู้มีศักยภาพสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทย์-คณิต ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษา 3.50
 • มีผลการเรียนอยู่ใน 10% แรกของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOFEL, IELTS, CU-TEP, KEPT
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 3 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์