TCAS/รับตรง61 สัตวแพทยศาสตร์ 2 โครงการ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 สัตวแพทยศาสตร์ 2 โครงการ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการปกติ – กลุ่มโครงการเรียนดี คุณธรรมเด่น
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยไทย คณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.50
 • โครงการพิเศษ – กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • โครงการพิเศษ – กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์
  • เป็นบุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์