TCAS/รับตรง61 ผู้มีศักยภาพสูง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 ผู้มีศักยภาพสูง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผู้มีศักยภาพสูง วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • กิจการระหว่างประเทศ 18 คน
   • การจัดการการท่องเที่ยว 16 คน
   • นิเทศศาสตร์ 10 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจระดับโลก 18 คน
   • การตลาดระหว่างประเทศ 18 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการสอบ IELTS / TOEFL / SAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์