TCAS/รับตรง61 นร.ที่มีศักยภาพสูง คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 นร.ที่มีศักยภาพสูง คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 2 คน
  • เทคโนโลยีธรณี 2 คน
  • เทคโนโลยีการอาหาร 2 คน
  • เทคโนโลยีการผลิต 2 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • เคยเข้าร่วม หรือประกวด โครงการต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 8 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยี
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์