โครงการสอบตรง ปวช.ถึงปริญญาตรี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557

โครงการสอบตรง ปวช.ถึงปริญญาตรี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญาตรี ในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ธันวาคม 2556 – 20 กุมภาพันธ์ 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาใน
   • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
   • คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาใน
   • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
   • คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
 • ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 – 3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2 – 3 ปี
  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาใน
   • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์