TCAS/รับตรง61 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • สถิติ
  • สารสนเทศสถิติ
  • (หน้า 3)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • กีฏวิทยา
  • โรคพืชวิทยา
  • ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • พืนสวน
  • พืชไร่
  • ส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • การประมง
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • การสอนภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • การสอนภาษาญี่ปุ่น
  • ศิลปศึกษา
  • การสอบภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ-โครงการพิเศษ
  • การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ-โครงการพิเศษนานาชาติ
  • (หน้า 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • พัฒนาสังคม
  • สารสนเทศศาสตร์
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาตะวันออก-ภาษาญี่ปุ่น
  • (หน้า 10)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • การเงิน
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • (หน้า 11)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี 6 สายสามัญ
 • ศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 153 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์