TCAS/รับตรง61 ความสามารถคอมพ์/ไอที คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 ความสามารถคอมพ์/ไอที คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับสมัครนักเรียนทุนผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ คือ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับ ม.ปลาย โดยต้องลงทะเบียนครบทุกรายวิชา และมีผลการเรียนดี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 12 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์