TCAS/รับตรง61 สัปดาห์วิทย์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 สัปดาห์วิทย์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • สถิติ
  • สารสนเทศสถิติ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และคณิต รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 39 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์