TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ 3 คน
  • ฟิสิกส์ 2 คน
  • เคมี 1 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ ในโครงการ พสวท. จากศูนย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และคณิต รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 6 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์