รับตรง61 ความสามารถพิเศษ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 ความสามารถพิเศษ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 24 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • ประวัติศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • ภาษาไทย
  • เศรษฐศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  • ศาสนาและปรัชญา
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 24, 6)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 24, 7)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 24, 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • (หน้า 24, 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • (หน้า 24, 8)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 25, 9)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา
  • นิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • ออกแบบเซรามิค
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 25, 10)
 • คณะโลจิสติกส์
  • วิทยาการเดินเรือ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 25, 11)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-การเงิน
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • การติดต่อสื่อสาร-ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การติดต่อสื่อสาร-การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • (หน้า 25, 13)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบำบัด
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • (หน้า 25, 14)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาจีน
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 26, 14)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรี-ดนตรีไทย
  • ดนตรี-ดนตรีสากล
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 26, 15)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • การจัดการและการสอนกีฬา
  • (หน้า 26, 16)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 26, 16)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 26, 18)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 26, 18)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบริหารทั่วไป
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 27, 19)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 27, 20)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
  • (หน้า 27, 21)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์ หรือศิลปกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ ให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 394 คน
 • (หน้า 24)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 23)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 22)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: