รับตรง61 โครงการเพชรตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 โครงการเพชรตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 24 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตรื
  • (หน้า 21, 4)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 21, 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • การจัดการบริการสังคม
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 21, 6)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 21, 6)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 21, 7)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การเงิน
  • การจัดการการโรงแรม
  • (หน้า 21, 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • (หน้า 22, 7)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 22, 7)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • (หน้า 22, 8)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 22, 8)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟิกและโฆษณา
  • นิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • ออกแบบเซรามิค
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 23, 9)
 • คณะโลจิสติกส์
  • วิทยาการเดินเรือ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 23, 10)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-การเงิน
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการบริการและการท่องเทียวนานาชาติ
  • การติดต่อสื่อสาร-ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การติดต่อสื่อสาร-การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • (หน้า 23, 11)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • ชีวเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • กายภาพบำบัด
  • โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 23, 12)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาจีน
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 24, 14)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรี-ดนตรีไทย
  • ดนตรี-ดนตรีสากล
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และกำกับลีลา
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 24, 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 24, 15)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 24, 17)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 24, 17)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบริหารทั่วไป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การจัดการทรัพยาการมนุษย์
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 24, 18)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 25, 18)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการ-การตลาด
  • (หน้า 25, 19)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก หรือ มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบิดา-มารดามีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
 • มีตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 440 คน
 • (หน้า 21)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 20)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 20)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: