รับตรง61 ทั่วประเทศ 5 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 ทั่วประเทศ 5 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ 5 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 25 ตุลาคม 2561

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการผู้พิการ
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้าน นวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้าน ศิลปกรรม
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • คณิตศาสตร์
    • วัสดุศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • คณิตศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ภาษาตะวันออก-จีน
    • ภาษาตะวันออก-ญี่ปุ่น
    • ภาษาตะวันออก-เกาหลี
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
    • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-การพัฒนาชุมชนเมือง
   • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
    • รัฐประศาสนศาสตร์
    • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
    • การเมืองการปกครอง
  • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • การท่องเที่ยวและการโรงแรมเอกคู่
    • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นํานันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษา
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • การศึกษาปฐมวัย
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่
    • การศึกษาตลอดชีวิต
    • การศึกษาพิเศษ
    • จิตวิทยาและการแนะแนว
    • อุตสาหกรรมศึกษา
    • การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมเคมี
    • วิศวกรรมเครื่องกล
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิศวกรรมโยธา
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คณะกายภาพบําบัด
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบําบัด
    • การส่งเสริมสุขภาพ
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรหลักสูตร 2 ภาษา
  • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการการท่องเที่ยว บูรณาการ
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    • เศรษฐศาสตร์
    • เศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตร 2 ภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการภูมิสังคม
    • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ
    • ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • อัญมณีและเครื่องประดับ-หลักสูตร 2 ภาษา
  • (หน้า 7)
 • คุณสมบัติ
  • (หน้า 10)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 16)

โครงการผู้พิการ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • จิตวิทยา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ปรัชญาและศาสนา
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    • เศรษฐศาสตร์
  • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม-หลักสูตร 2 ภาษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • (หน้า 19)
 • คุณสมบัติ
  • (หน้า 19)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 21)

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้าน นวัตกรรมสื่อสารสังคม

 • สาขาที่เปิดรับ
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตร 2 ภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • (หน้า 23)
 • คุณสมบัติ
  • (หน้า 23)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 25)

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้าน ศิลปกรรม

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • ดุริยางคศาสตร์สากล
    • การออกแบบสื่อสาร
    • การออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบเครื่องประดับ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ดนตรีศึกษา
  • (หน้า 27)
 • คุณสมบัติ
  • (หน้า 27)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 28)

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา

 • สาขาที่เปิดรับ-หลักสูตรนานาชาติ
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ภาษาเพื่ออาชีพ
    • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
    • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
    • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม
    • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    • ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    • เศรษฐศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย
    • วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
  • (หน้า 30)
 • สาขาที่เปิดรับ-หลักสูตร 2 ภาษา
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • (หน้า 31)
 • คุณสมบัติ
  • (หน้า 31)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลกงาน
  • สอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • 470 คน
  • (หน้า 7)
 • โครงการผู้พิการ
  • 11 คน
  • (หน้า 19)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้าน นวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • 84 คน
  • (หน้า 23)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้าน ศิลปกรรม
  • 40 คน
  • (หน้า 27)
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา
  • 339 คน
  • (หน้า 30)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: