TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง61 +ทุน จุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 (TCAS รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 10 มกราคม 2561
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 10 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์ 15 คน
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร 3 คน
  • รังสีเทคนิค 2 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • สถิติ 2 คน
  • การบัญชี 2 คน
  • บริหารธุรกิจ 3 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 15 คน
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 2 คน
  • การปกครอง 4 คน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 คน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 คน
 • คณะนิติศาสตร์ 7 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์ 6 คน
 • คณะอักษรศาสตร์ 6 คน
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สารนิเทศศึกษา
  • ภาษาบาลีและสันสกฤต
 • คณะจิตวิทยา 5 คน
 • คณะครุศาสตร์
  • ประถมศึกษา 10 คน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับฯ เห็นควร โดยจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน ดังนี้
  • เขตพื้นที่ปกติ
   • เขตภาคกลาง : กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา
   • เขตภาคเหนือตอนล่าง : กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
   • เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
   • เขตภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว
  • เขตพื้นที่พิเศษ
   • จังหวัดตรัง จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม
 • เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2561
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 128 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ตรวจสภาพข้อเท็จจริง
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11, 14)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16