TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง61 +ทุน จุฬาฯ-ชนบท (สมเด็จพระเทพฯ) จุฬา 2561 (TCAS รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 10 มกราคม 2561
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • ประถมศึกษา
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2561
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 7 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ตรวจสภาพขอเท็จจริง
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11