TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง61 ความเป็นเลิศทางด้านภาษา/วรรณคดีไทย คณะอักษร จุฬา 2561 (TCAS รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 10 มกราคม 2561
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยในด้านวิชาการ หรือได้รับรางวัลทางด้านภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย (คิดเฉพาะวิชาพื้นฐาน 5 รายวิชา) ดังนี้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.80 ขึ้นไป และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 4.00 หรือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 – 3.79 และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 4.00 จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทยจำนวน 1 รางวัล หรือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 ขึ้นไป และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 3.50 – 3.99 จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทย จำนวน 2 รางวัล
 • มีผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 55 คะแนนขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 15 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10