TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง61 นักเรียน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 10 มกราคม 2561
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
  • เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
  • เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย จะนะ สะเดา และนาทวี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี 6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว
 • เป็นผู้ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2561
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10