รับตรง61 โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 2)

รับตรง61 โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 – 28 ธันวาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ภูมิศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • (หน้า 19, 4)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • บริบาลเภสัชกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • (หน้า 19, 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สถิติ
  • (หน้า 19, 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมเคมี
  • (หน้า 20, 5)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี
   • คอมพิวเตอร์
   • คณิตศาสตร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 20, 13)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกตบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 21, 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์การแพทย์
   • พยาธิวิทยากายวิภาค
   • วิทยาศาสตร์การแพทย์-ตรีควบโท
   • ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล-ตรีควบโท
  • (หน้า 21, 10)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 21, 8)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 21, 6)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด
   • เทคนิคการแพทย์
   • เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   • รังสีเทคนิค
  • หลักสูตรทัศนมาตรตราศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนมาตรตราศาสตร์
  • (หน้า 22, 11)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
   • ออกแบบทัศนศิลป์
  • (หน้า 22, 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 22)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พม่าศึกษา
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาเกาหลี
  • (หน้า 22)
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเงินและการธนาคาร
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 23, 12)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ประวัติศาสตร์
   • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 23)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-นานาชาติ
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 23)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ กศน. ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จัหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
 • มีผลการสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2561
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)
 • (รายชื่อโรงเรียน หน้า 25-41)

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,366 คน
 • (หน้า 19)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 16)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: