รับตรง61 ผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 2)

รับตรง61 ผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 18 ธันวาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสุตรแพทยศาสตรบัณฑิต 5 ปี
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยศาสตร์สุขภาพ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสอบคัดเลือก
  • กรณีผู้สมัครไม่ครบจำนวนจากที่รับ ให้รับบุคคลทั่วไป วุฒิปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และจะต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทนบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 ปีการศึกษา 2561
 • มีผลการสอบ วิชาเฉพาะ กสพท. ปีการศึกษา 2561
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 55 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์