รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 2)

รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 2)

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 – 28 ธันวาคม 2560
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือ กศน. ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุทัยธานี
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 ปีการศึกษา 2561
 • มีผลการสอบ วิชาเฉพาะ กสพท. ปีการศึกษา 2561
 • (หน้า 3)

กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน – CPIRD (Community Track)

 • ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นๆ เทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี
 • (หน้า 5)

กลุ่มลดความเหลือมล้ำ – CPIRD (Inclusive Track)

 • ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • และต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ยกเว้นเพชรบูรณ์ และตาก
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นๆ เทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน รวม 70 คน
  • พิษณุโลก 8 คน
  • เพชรบูรณ์ 18 คน
  • พิจิตร 10 คน
  • อุตรดิตถ์ 5 คน
  • ตาก 14 คน
  • สุโขทัย 15 คน
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ รวม 20 คน
  • พิษณุโลก 2 คน
  • เพชรบูรณ์ 6 คน
  • พิจิตร 3 คน
  • อุตรดิตถ์ 1 คน
  • ตาก 4 คน
  • สุโขทัย 4 คน
 • รวมทั้งหมด 90 คน
 • (หน้า 8)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์