รับตรง61 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 (TCAS / 4 รอบ)

รับตรง61 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561 (TCAS / 4 รอบ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ 4 รอบ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : รับด้วยแฟ้มผลงาน
  • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 11 – 24 มกราคม 2561
 • รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ
  • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 4 : Admission
  • 6 – 10 มิถุนายน 2561

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต-โครงการพิเศษ
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต-โครงการพิเศษนานาชาติ

รอบที่ 1 : รับด้วยแฟ้มผลงาน (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต-โครงการพิเศษ)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนอยู่ใน 20% แรกของโรงเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มไทย คณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

รอบที่ 1 : รับด้วยแฟ้มผลงาน (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต-โครงการพิเศษนานาชาติ)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.70 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนอยู่ใน 20% แรกของโรงเรียน
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, KEPT ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

รอบที่ 1 : รับด้วยแฟ้มผลงาน (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต-โครงการพิเศษนานาชาติ-กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade 12 หรือเทียบเท่า จากในหรือต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
  • มีผลการสอบ PAT 2
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต-โครงการพิเศษ)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรอกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
  • มีผลการสอบ PAT 2
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

รอบที่ 4 : Admission (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรอกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

รอบที่ 3 : รับตรงทั่วประเทศ (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต-โครงการพิเศษนานาชาติ)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรอกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, KEPT ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
  • มีผลการสอบ PAT 2
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์