รับตรง61 โครงการช้างเผือก ม.เกษตร 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 โครงการช้างเผือก ม.เกษตร 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 ตุลาคม 2561
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • พฤกษศาสตร์
  • พันธุศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • สถิติ
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • (หน้า 20)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 21)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คหกรรมการศึกษา
  • (หน้า 21)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-การปกครอง
  • รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รัฐศาสตร์-บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ-ภาคพิเศษ
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 22)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • (หน้า 23)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาไทย
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • วรรณคดีอังกฤษ
  • (หน้า 23)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 24)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 25)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนนโอเน็ต สูงสุด 400 อันดับแรก ของ สธ. ปีการศึกษา 2559
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)
 • (รายชื่อโรงเรียนที่ติดอันดับ หน้า 9-19)

จำนวนที่รับ

 • รวม 271 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์