TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง61 หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ ม.เกษตร 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-นานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-โครงการภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โครงการภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โครงการภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การประกอบการ-นานาชาติ
  • เศรษฐศาสตร์-โครงการภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 13)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 15)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 15)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด-นานาชาติ
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 318 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15