มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง61 โควตาพิเศษสำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ
  • จีนศึกษา
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. กศน. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 13)

จำนวนที่รับ

 • รวม 830 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14