มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง61 ความสามารถดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • นิติศาสตร์
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • เทคโนโลยีความงาม
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศฺลป์ หรือกีฬา
 • (หน้า 3, 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11