รับตรง61 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 9 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม-โครงการลูกพระฆเนศ
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 • โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • ภูมิศาสตร์
    • วิทยาศาสตร์การประมง
    • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
    • อนามัยชุมชน
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • อนามัยสิ่งแวดล้อม
    • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณะนิติศาสตร์
   • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    • นิติศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทุกระดับการแข่งขัน หรือเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล หรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขัน และต้องมีผลการแข่งขันได้อันดับที่ 1-3 ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี
  • ชนิดกีฬา : เทควันโด คาราเต้-โด เปตอง ยูโด ว่ายน้ำ ครอสเวิร์ด ฟุตบอลชาย ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ยูยิตสู แบดมินตัน กอล์ฟ
  • ชนิดกีฬาที่ไม่เปิดรับสมัคร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบความสามารถ
  • (หน้า 5)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 34 คน
  • (หน้า 7)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 6)

โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม-โครงการลูกพระฆเนศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    • ภูมิศาสตร์
    • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
    • อนามัยชุมชน
   • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
    • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • คณะนิติศาสตร์
   • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    • นิติศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ภาษาจีน
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 12)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง หรือเคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลการประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ หรือเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
  • (หน้า 8)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบความสามารถ
  • (หน้า 10)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 23 คน
  • (หน้า 12)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 10)

โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • นาฏศิลป์ไทย
    • ดุริยางคศาสตร์ไทย
    • ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
  • (หน้า 15)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
  • มีความรู้ความสามารถในด้านสาขาที่ตนเองสมัคร
  • (หน้า 13)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ
  • (หน้า 13)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 65 คน
  • (หน้า 15)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 14)

โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
    • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
    • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 18)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 16)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ
  • (หน้า 16)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 20 คน
  • (หน้า 18)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 17)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์