รับตรง61 โครงานวิทย์/ค่ายอิเล็กทรอนิกส์ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 1)

รับตรง61 โครงานวิทย์/ค่ายอิเล็กทรอนิกส์ ม.นเรศวร 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 9 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี

โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ กศน.
  • ต้องผ่านคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเข้าประกวดโครงานดังกล่าว ในระดับประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิต แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 3)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)
 • จำนวนที่รับ
  • 8 คน
  • (หน้า 5)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)

โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ กศน.
  • ต้องผ่านคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเข้าประกวดโครงานดังกล่าว ในระดับประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิต แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • (หน้า 6)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 7)
 • จำนวนที่รับ
  • 8 คน
  • (หน้า 8)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 16 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์