ปฏิทินรับตรง61 SU-TCAS ม.ศิลปากร 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61 SU-TCAS ม.ศิลปากร 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1/1 : รับด้วยการยื่นผลงาน
  • 29 กันยายน – 27 ตุลาคม 2560
  • (หน้า 3, 7)
 • รอบที่ 1/2 : รับด้วยการยื่นผลงาน
  • 27 ธันวาคม 2560 – 24 มกราคม 2561
  • (หน้า 4, 7)
 • รอบที่ 2 : รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน และ/หรือ ปฏิบัติ
  • 2 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561
  • (หน้า 5, 9)
 • รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
  • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
  • (หน้า 5, 12)
 • รอบที่ 4 : Admission
  • 6 – 10 มิถุนายน 2561
  • (หน้า 5, 13)
 • รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • 16 – 26 กรกฎาคม 2561
  • (หน้า 5, 16)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะโบราณคดี
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะดุริยางคศาสตร์
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • (หน้า 3)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ
 • โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
 • โครงการ วมว.
 • โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
 • โครงการโควตา 28 จังหวัด
 • โครงการ พสวท.
 • โครงการเพชรสนามจันทร์
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ โดยวิธีพิเศษ
 • โครงการฟิสิกส์ 5 ปี (ครู)
 • โครงการสืบสานภาษาไทย
 • โครงการเพิ่มพิเศษ โควตาพิเศษ โรงเรียนเครือข่าย

จำนวนที่รับ

 • รวม 8,935 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์