TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง61 ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกาา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 9 ตุลาคม 2561
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือ Year 13
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 100
  • หรือ IELTS-Academic — ไม่ต่ำกว่า 7.0
  • หรือ CU-TEP Speaking — ไม่ต่ำกว่า 100
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • SAT II
   • Biology — ไม่ต่ำกว่า 650
   • และ Chemistry — ไม่ต่ำกว่า 650
   • และ Physics or Math — ไม่ต่ำกว่า 650
  • หรือ GCE A-Level
   • Biology — ไม่ต่ำกว่า B
   • และ Chemistry — ไม่ต่ำกว่า B
   • และ Physics or Math — ไม่ต่ำกว่า B
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 4 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9