โครงการรับตรง พร้อมทุนการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2557

โครงการรับตรง พร้อมทุนการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2557

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
   • สาขาวิชาการเงิน
   • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ
   • สาขาวิชาการเงิน
   • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคค่ำ
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • คณะการบัญชี
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
   • สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ
   • สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคค่ำ
   • สาขาวิชาการบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   • สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
 • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
   • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
   • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการโรงแรม
  • หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการโรงแรม
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
 • คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาการโฆษณา
  • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  • สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
  • สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาระบบงานประปา (อส.บ.)
  • หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาระบบงานประปา (อส.บ.)
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ
   • สาขาวิชาระบบงานประปา (อส.บ.) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
  • หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคค่ำ
   • สาขาวิชาระบบงานประปา (อส.บ.) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
   • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
  • หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคปกติ
   • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
  • หลักสูตรเทียบโอนจาก ปวส. ภาคค่ำ
   • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
 • วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ)
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
 • หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว (ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอาจสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี)

ทุนการศึกษา

 • ทุนเรียนดี — 60 ทุน
  • ทุนไสว-สนั่น
  • ทุนพระสิทธิธาดา
 • ทุนตัวแทนจังหวัด — 65 ทุน
 • ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่ — 30 ทุน
 • ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ — 15 ทุน
 • ทุนนักกีฬาดีเด่น — 70 ทุน
 • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน — 15 ทุน
 • ทุนความสามารถพิเศษ — 10 ทุน
  • ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
  • ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 • ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น — 2 ทุน
 • ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง — 55 ทุน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัคร ได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ยื่นใบสมัคร ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในส่วนภูมิภาค

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ