TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง61 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 (TCAS รอบ 1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 9 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • นฤมิตศิลป์
   • มัณฑนศิลป์-แฟชั่นและสิ่งทอ 4 คน
  • ดุริยางคศิลป์
   • ดุริยางคศิลป์ไทย 10 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 14 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10