รับตรง61 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2561 (TCAS)

รับตรง61 แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ เภสัช กสพท. 2561 (TCAS)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 20 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 182 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 30 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 80 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 65 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 30 คน
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 154 คน
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 20 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 270 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต โรงพยาบาลราชวิถี 50 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต โรงพยาบาลเลิดสิน 15 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 180 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 40 คน
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 68 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 12 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 32 คน
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 28 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 15 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 85 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 83 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 25 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 20 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 55 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 15 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 25 คน
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตรื ม.เทคโนโลยีสุรนารี 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 150 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 15 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 25 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 40 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 12 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 75 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 80 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 140 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 80 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน
  • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 20 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 30 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
  • การบริบาลเภสัชกรรม 20 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 60 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 30 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาการ 40 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม 40 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยกเว้น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เฉพาะสายวิทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า เท่านั้น
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,666 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาเฉพาะ
 • สอบวิชาสามัญ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์