โครงการสอบตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

โครงการสอบตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี (รับวุฒิ ปวช./ม.6) ปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • ศศ.บ.การท่องเที่ยว
  • ศศ.บ.การโรงแรม
  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
  • ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
  • ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • อส.บ.อุตสาหกรรมการผลิต
  • วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์
  • ศษ.บ.เทคโนโลยีและสือสารการศึกษา
  • ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • ศษ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
  • ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร
  • วท.บ.ประมง
  • วท.บ.การผลิตพืช
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • วท.บ.สัตวศาสตร์
  • วท.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บธ.บ.การตลาด
  • บธ.บ.การจัดการ – การจัดการทั่วไป
  • บธ.บ.การจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • บธ.บ.การจัดการ – การจัดการสำนักงาน
  • บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • บธ.บ.การเงิน
  • บธ.บ.การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บช.บ.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • คศ.บ.สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  • คศ.บ.ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
  • คศ.บ.อาหารและโภชนาการ
  • คศ.บ.อุตสาหกรรรมงานอาหาร
  • คศ.บ.เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
  • ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ศล.บ.จิตรกรรม
  • ศล.บ.ประติมากรรม
  • ศล.บ.ศิลปะภาพพิมพ์
  • ศล.บ.ศิลปะไทย
  • ศล.บ.เครื่องปั้นดินเผา
  • ศล.บ.เครื่องหนัง
  • ศล.บ.หัตกรรม
  • ศล.บ.ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
  • ศล.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ศล.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ศล.บ.ออกแบบภายใน
  • ศล.บ.ดนตรีสากล
  • ศษ.บ.นาฎศิลป์ไทยศึกษา
  • ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
  • ศษ.บ.ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • ทล.บ.เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์
  • ทล.บ.เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • ทล.บ.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • ทล.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วท.บ.คณิตศาสตร์
  • วท.บ.ชีววิทยา
  • วท.บ.สถิติ
  • วท.บ.เคมี
  • วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถ.บ.สถาปัตยกรรม
  • สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • พทป.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • วท.บ.สุขภาพความงามและสปา

จำนวนรับ

 • รวม 2,759 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.apply.rmutt.ac.th/apply/

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ