ปฏิทินรับตรง61 KU-TCAS ม.เกษตรศาสตร์ 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61 KU-TCAS ม.เกษตรศาสตร์ 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ KU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 1/1 – การรับด้วยแฟ้มผลงาน

 • วิทยาเขตบางเขน
  • โครงการช้างเผือก
  • โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติฯ
   • 10 – 30 ตุลาคม 2560
  • โครงการเรียนล่วงหน้า
   • 24 – 31 ตุลาคม 2560
 • วิทยาเขตกำแพงแสน
  • โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก.
  • โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect)
  • โครงการ วมว.
   • 1 – 31 ตุลาคม 2560
 • วิทยาเขตศรีราชา
  • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
  • โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน
   • 1 – 31 ตุลาคม 2560
  • โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
   • 2 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2560
 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
   • 1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560

กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 1/2 – การรับด้วยแฟ้มผลงาน

 • วิทยาเขตบางเขน
  • โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ
   • 22 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561
 • วิทยาเขตกำแพงแสน
  • โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก.
  • โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect)
  • โครงการ วมว.
   • 23 ธันวาคม 2560 – 30 มกราคม 2561
 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
   • 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 – การรับระบบโควตา

 • วิทยาเขตบางเขน
  • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
  • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  • โครงการเพชรนนทรี
  • โครงการลูกพระพิรุณ
  • โครงการเด็กไทยสู่สากล
  • โควตาพิเศษ 30 จังหวัด
  • โควตานักกีฬาดีเด่นฯ
  • โควตาศิลปวัฒนพรรมฯ
   • 15 – 30 มกราคม 2561
 • วิทยาเขตกำแพงแสน
  • โครงการรับตรงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5,8,9,10
  • โครงการนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% แรกของโรงเรียน
  • โควตาพิเศษสำหรับบุตรเกษตรกร
  • โครงการนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • โควตานักกีฬาดีเด่นฯ กำแพงแสน
   • 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
 • วิทยาเขตศรีราชา
  • โครงการรับตรง 9 จังหวัด
   • 20 ธันวาคม 2560 – 2 เมษายน
 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียรเครือข่าย
   • 1 ธันวาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 3 – การรับตรงร่วมกัน

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561

กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 4 – การรับระบบกลาง Admission

 • 6 – 10 มิถุนายน 2561

กําหนดการรับสมัคร รอบที่ 5 – การรับตรงอิสระ

 • แจ้งเพิ่มเติมภายหลัง

ปฏิทินรับตรง61 KU-TCAS ม.เกษตรศาสตร์ 2561 (5 รอบ)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์