TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง61 ทั่วประเทศ โควตาความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2561 (TCAS รอบ 1/ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2560
 • 1 กันยายน – 8 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 26)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โครงการที่เปิดรับ

 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
 • (หน้า 3)
 • โควตานักกีฬา
 • (หน้า 3)
 • โควตาศิลปวัฒนธรรม
 • (หน้า 4)
 • โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
 • (หน้า 4)
 • โควตาโครงการรักษ์เกษตร
 • (หน้า 4)
 • โควตาเรียนดีชนบท
 • (หน้า 4)
 • โควตาโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
 • โควตาเพาะพันธุ์ปัญญา
 • (หน้า 4)
 • โครงการผลิตบัณฑิตร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
 • (หน้า 5)
 • โควตาโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 12, 21)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 13, 21)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการการตลาด-ค้าปลีก
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • (หน้า 14, 22)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 15, 22)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 16, 22)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 16, 23)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • พัฒนาสังคม
  • นิเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
  • (หน้า 17, 23)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 18, 24)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 19, 23)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 20, 24)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • บริบาลเภสัชกรรม
  • (หน้า 20, 24)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,750 คน
 • (หน้า 12)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบความรู้เฉพาะทาง
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ป้ายกำกับ: