TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ม.บูรพา 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 สิงหาคม – 20 กันยายน 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการวิชาการ ห้อง N 205 ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7