ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.บูรพา 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.บูรพา 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : รับตรงโดยไม่มีการสอบข้อเขียน
  • 2 – 24 ตุลาคม 2560
  • (หน้า 5)
 • รอบที่ 2 : โควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
  • 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
  • (หน้า 6)
 • รอบที่ 3 : รับตรง ร่วมกัน
  • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
  • (หน้า 7)
 • รอบที่ 4 :Admission
  • 6 – 10 มิถุนายน 2561
  • (หน้า 8)
 • รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561
  • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สารสนเทศศึกษา
  • สารสนเทศศึกษา-ภาคพิเศษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ประวัติศาสตร์
  • ศาสนาและปรัชญา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • เศรษฐศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • การจัดการบริการสังคม
  • (หน้า 11)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 13)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • การบัญชี-ภาคพิเศษ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาคพิเศษ
  • การเงิน
  • การตลาด
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์-ภาคพิเศษ
  • การจัดการ
  • การจัดการ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการโรงแรม-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 13)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • การบริหารทั่วไป
  • การบริหารทั่วไป-ภาคพิเศษ
  • การบริหารท้องถิ่น
  • การบริหารท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ-เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่ 2
  • (หน้า 16)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สถิติ
  • (หน้า 17)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 18)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 19)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 20)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • นิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา
  • นิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา-ภาคพิเศษ
  • กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก-ภาคพิเศษ
  • นิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • นิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย-ภาคพิเศษ
  • ออกแบบเซรามิก
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 21)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีสากล
  • นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการละคร
  • (หน้า 23)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ภาษาจีน
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • ดนตรีศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 23)
 • คณะโลจิสติกส์
  • วิทยาการเดินเรือ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 25)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
  • การจัดการและการสอนกีฬา
  • (หน้า 26)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การเงิน
  • การจัดการ
  • การบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • (หน้า 26)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • ชีวเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • กายภาพบําบัด
  • โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 27)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 28)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 29)
 • คณะอัญมณี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 29)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การบริหารทั่วไป
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 30)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 30)
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • (หน้า 31)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • (หน้า 31)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 31)
 • คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 32)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์