TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง61 Direct Admission คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (รอบ 3) (TCAS รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 3) (TCAS รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 9 เมษายน 2561
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 15 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน
  • ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • TOEFL (IBT) — ไม่ต่ำกว่า 53
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 53
  • RMIT — ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate (เทียบเท่า IELTS ระดับ 4.5)
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 45 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 • ยื่นผลงาน-ถ้ามี
 • ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์/ความถนัดเฉพาะทาง และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5