รับตรง61 ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)

รับตรง61 ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 5 เมษายน 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ระบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/กำลังและพลังงาน
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด-สหกิจศึกษา
  • วิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • (หน้า 3)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • (หน้า 6)
  • เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 7)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
  • (หน้า 8)
  • วิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี
  • วิศวกรรมโยธา 5 ปี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง 5 ปี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 5 ปี
  • (หน้า 9)
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-โยธา
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-อุตสาหการ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 12)
  • สถิติ
  • (หน้า 13)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • (หน้า 14)
  • เคมี
  • (หน้า 15)
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 16)
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 17)
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • มีเดียอาตส์
  • (หน้า 19)
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล
  • เทคโนโลยีมีเดีย-การพัฒนาเกมส์
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
  • (หน้า 20)
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 21)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 23)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 24)
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • (หน้า 26)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน-ถ้ามี
 • ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์/ความถนัดเฉพาะทาง และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์