TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง61 นักศึกษาพิการ พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 (TCAS รอบ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 1)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 23 มกราคม 2561
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • (หน้า 6)
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 7)
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมโยธา-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • (หน้า 10)
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์ประยุกต์-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 12)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 13)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • สถาปัตยกรรมภายใน-หลักสูตรนานาชาติ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • ออกแบบนิเทศศิลป์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 14)
  • (ใช้คะแนน IELTS, TOEFL-IBT, CU-TEP หรือ RMIT ยื่นประกอบด้วย)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15