TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง61 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ จุฬา 2561 (TCAS รอบ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 18 ธันวาคม 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2, 12)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

 • เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
 • เคยศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดข้างต้น โดยมีระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงที่ 3 เป็นหลักฐาน
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
 • ไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
 • (หน้า 3)

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

 • เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด ตราด
 • เป็นผู้ที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดที่สมัคร
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
 • (หน้า 3)

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

 • เป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของโครงการสอวน. และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
  • ชลบุรี 20 คน
  • ระยอง 12 คน
  • จันทบุรี 5 คน
  • ตราด 6 คน
  • สมุทรปราการ 2 คน
  • นครนายก 10 คน
  • พระนครศรีอยุธยา 17 คน
  • สมุทรสงคราม 4 คน
  • สมุทรสาคร 2 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • 2 คน
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  • 3 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ วิชาสามัญ 2561
 • ยื่นผลการสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์ (จัดสอบโดย กสพท.)
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12