รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)

รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 รับตรงอิสระ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการสำหรับนักเรียนพิการ
 • โครงการผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ
 • โครงการรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน
 • โครงการรับจากกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลตามรอยสมเด็จย่า
 • โครงการผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • โครงการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
 • โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
 • โครงการสร้างนักเทคโนโลยีสู่บ้านเกิด
 • โครงการสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • ภาษาจีน
  • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาจีน-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 2)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
  • สหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
  • (หน้า 3)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม/ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สัตววิทยา
  • คณิตศาสตร์/สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 7)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  • (หน้า 11)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่-หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
  • แอนิเมชั่นและเกม
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 497 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก และ/หรือ ยื่นผลการสอบ GAT/PAT/สามัญ/O-NET และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ยื่นแฟ้มผลงาน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: