TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการรับตรงโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการสำหรับนักเรียนพิการ
 • โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
 • โครงการสืบสานครูภาษาไทย
 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
 • โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการพสวท.
 • โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • โครงการกสพท.
 • โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
 • โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
 • โครงการทายาทนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
 • โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
 • โครงการรับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน
 • โครงการคัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการคัดเลือกนักศึกษาจากภาคใต้
 • โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
 • โครงการสื่อสารกระจายโอกาส
 • โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์
 • โครงการรับนักศึกษาไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
 • โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • การท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาจีน-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 3, 41)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • (หน้า 5)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
  • (หน้า 5)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม/ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์/สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 8, 32)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์/กีฎวิทยา/โรคพืช/ฯลฯ
  • (หน้า 8, 35, 41)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • รังสีเทคนิค
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 10)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 14, 36)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  • (หน้า 17)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • (หน้า 18, 42)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-ควบสองปริญญา
  • เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 20, 42)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม 5 ปี
  • สถาปัตยกรรม 4 ปี
  • (หน้า 20)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารมวลชน-ควบสองปริญญา
  • (หน้า 21, 30, 38, 42)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองและการปกครอง
  • (หน้า 25, 31, 40, 43)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 25, 40, 44)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
  • แอนิเมชั่นและเกม
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 26)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสนเทศและเครือข่าย-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 27)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • กสพท.
  • (หน้า 44)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • กสพท.
  • (หน้า 46)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • กสพท.
  • (หน้า 46)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • กสพท.
  • (หน้า 46)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน และ/หรือ ทดสอบทักษะพิเศษ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: