รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2 สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)

รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2 สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 – 30 พฤศจิกายน 2560

โครงการที่เปิดรับ

 • โควตาภาคเหนือ
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
 • โครงการชาวไทยภูเขา
 • โครงการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาอมก๋อย
 • โครงการรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
 • โครงการความร่วมมือชายแดนใต้
 • โครงการสำหรับนักเรียนพิการ
 • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์
 • โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ประวัติศาสตร์
  • บ้านและชุมชน
  • สารสนเทศศึกษา
  • ปรัชญา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • การท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาจีน-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 2)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ประถมศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 9)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
  • สหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
  • (หน้า 16)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 22)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม/ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์/สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 24)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 27)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • โควตาภาคเหนือ
  • ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
  • INCLUSIVE TRACK
  • (หน้า 35)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์/กีฏวิทยา/โรคพืช
  • (หน้า 39)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 40)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 40)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • รังสีเทคนิค
  • กายภาพบําบัด
  • (หน้า 41)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 56)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  • (หน้า 58)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 60)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • (หน้า 61)
 • คณะบริหารธุรกิจ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 62)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 63)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หลักสูตรควบ 2 ปริญญา
  • (หน้า 64)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 64)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่-หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
  • (หน้า 66)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 68)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 69)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 73)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
  • แอนิเมชั่นและเกม
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 75)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการ/สาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือกโดยสถาบัน และ/หรือ ยื่นผลการสอบส่วนกลาง
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: