รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 1 ไม่มีการสอบข้อเขียน)

รับตรง61 TCAS ม.เชียงใหม่ 2561 (รอบ 1 ไม่มีการสอบข้อเขียน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 1 ไม่มีการสอบข้อเขียน)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ
 • โครงการนักคิดเพื่อสังคม
 • โครงการสำหรับนักเรียนพิการ
 • โครงการ พสวท.
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 • โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
 • โครงการอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ร่วมกับสวทช.
 • โครงการ วมว.
 • โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
 • โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์
 • โครงการรับนักเรียนที่มีความ รู้ความสามารถ ทักษะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โครงการผลิตวิศวกรเหมืองแร่ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
 • โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
 • โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 • โครงการผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร
 • โครงการหมอฟันคนดี
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน วมว.
 • โครงการทายาทศิษย์เก่า ACC
 • โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ
 • โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน
 • โครงการนักรัฐประศาสนศาสตร์ช้างเผือก
 • โครงการผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ในการประกวดแข่งขัน วิทยาลัยสื่อฯ
 • โครงการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านไอที วิทยาลัยสื่อฯ

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • บ้านและชุมชน
  • ปรัชญา
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีน
  • ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
  • (หน้า 2)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ธุรกิจศึกษา
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะวิจิตรศิลป์
  • ศิลปะภาพพิมพ์
  • จิตรกรรม
  • ประติมากรรม
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบ
  • ศิลปะการถ่ายภาพ
  • สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
  • สหศาสตร์ศิลป์
  • ศิลปะการดนตรีและการแสดง
  • (หน้า 6)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี/เคมีอุตสาหกรรม/ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/สัตววิทยา
  • ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์
  • ธรณีวิทยา
  • อัญมณีวิทยา
  • คณิตศาสตร์/สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเหมืองแร่
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 17)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • (หน้า 27)
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่/พืชสวน/สัตวศาสตร์/กีฏวิทยา/โรคพืช/ฯลฯ
  • (หน้า 31)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 31)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กิจกรรมบำบัด
  • กายภาพบําบัด
  • (หน้า 33)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  • (หน้า 35)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • (หน้า 41)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 44)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่-หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
  • (หน้า 46)
 • คณะการสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 46)
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองและการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การระหว่างประเทศ
  • (หน้า 47)
 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 49)
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
  • แอนิเมชั่นและเกม
  • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 49)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการและสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: