ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : รับโดยแฟ้มสะสมผลงาน
  • 2 – 25 ตุลาคม 2560
 • รอบที่ 2 : รับแบบโควตา สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
  • 16 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
  • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 4 : Admission
  • 6 – 10 มิถุนายน 2561
 • รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
  • 2 – 8 กรกฎาคม 2561
  • (จะเปิดรับรอบที่ 5 ก็ต่อเมื่อจำนวนรับทั้งหมดยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
  • ปรัชญาและศาสนา
  • ภาษาเพื่ออาชีพ-หลักสูตรนานาชาติ
  • ภาษาไทย-การศึกษาบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ-การศึกษาบัณฑิต
  • สารสนเทศศึกษา
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • สถิติ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยา
  • คณิตศาสตร์-การศึกษาบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป-การศึกษาบัณฑิต
  • อัญมณีและเครื่องประดับ-หลักสูตรสองภาษา
  • ชีววิทยา-การศึกษาบัณฑิต
  • เคมี-การศึกษาบัณฑิต
  • ฟิสิกส์-การศึกษาบัณฑิต
  • วัสดุศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • สังคมศึกษา-การศึกษาบัณฑิต
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • การเงิน
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • การเมืองการปกครอง
  • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • (หน้า 8)
 • คณะพลศึกษา
  • ผู้นํานันทนาการ
  • สุขศึกษาและพลศึกษา-การศึกษาบัณฑิต
  • พลศึกษา-การศึกษาบัณฑิต
  • สุขศึกษา-การศึกษาบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาธารณสุขชุมชน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 10)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • การศึกษาตลอดชีวิต
  • การศึกษาพิเศษ
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
  • อุตสาหกรรมการศึกษา
  • (หน้า 12)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาล
  • (หน้า 13)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์-โครงการร่วมม.นอตติงแฮม
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตร 2 ภาษา
  • (หน้า 14)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • ทัศนศิลป์
  • นาฏศิลป์ไทย
  • นาฏศิลป์สากล
  • การออกแบบเพื่อการแสดง
  • การแสดงและกำกับการแสดง
  • การออกแบบสื่อสาร
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ดนตรีศึกษา-การศึกษาบัณฑิต
  • นาฏศิลป์-การศึกษาบัณฑิต
  • ศิลปศึกษา-การศึกษาบัณฑิต
  • การออกแบบแฟชั่น
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 16)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 18)
 • คณะกายภาพบำบัด
  • กายภาพบำบัด
  • การส่งเสริมสุขภาพ
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • ธุรกิจไซเบอร์
  • คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
  • การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
  • การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • การจัดการภูมิสังคม
  • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • (หน้า 22)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 23)
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
  • นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • (หน้า 23)
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 24)
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตร 2 ภาษา
  • (หน้า 24)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561 (5 รอบ)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์