รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)

รับตรง61-TCAS ม.มหาสารคาม 2561 (รอบ 3 รับตรงร่วมกัน)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • (หน้า 4, 5)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการ กสพท.
 • โครงการ ระบบปกติ
 • โครงการ ระบบพิเศษ

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกตบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • (หน้า 2, 6)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 2, 4)
 • คณะเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
  • (หน้า 2, 6)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 2, 4)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  • (หน้า 2, 7)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม
   • ภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 2, 7)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 3, 8)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ประวัติศาสตร์
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
  • (หน้า 3, 8)
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • (หน้า 3, 10)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
  • (หน้า 3, 10)

คุณสมบัติ

 • โครงการ กสพท.
  • เป็นไปตามกำหนดของ กสพท.
  • มีผลการสอบวิชาสามัญ
  • มีผลการสอบ วิชาเฉพาะ กสพท.
  • (หน้า 4)
 • โครงการ ระบบปกติและระบบพิเศษ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ GAT/PAT
  • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 634 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • (หน้า 4, 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: