รับตรง61 โควตาสำหรับ ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

รับตรง61 โควตาสำหรับ ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตาสำหรับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
   • การจัดการการโรงแรม
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   • การจัดการการโรงแรม-เทียบโอน
  • (หน้า 7)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-เทียบโอน
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการผลิต-ต่อเนือง
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ
   • วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสิ่งทอ
   • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
   • วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
   • วิศวกรรมอาหาร
   • วิศวกรรมโยธา-เทียบโอน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-เทียบโอย
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล-เทียบโอน
   • วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง-เทียบโอน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ-เทียบโอน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมโทรคมนาคม-เทียบโอน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เทียบโอน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-เทียบโอน
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก-เทียบโอน
   • วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์-เทียบโอน
  • (หน้า 10)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การตลาด-เทียบโอน
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป-เทียบโอน
   • การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-เทียบโอน
  • (หน้า 14)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
   • อาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
   • การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย-เทียบโอน
   • อาหารและโภชนาการ-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์-เทียบโอน
  • (หน้า 16)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • จิตรกรรม
   • ประติมากรรม
   • ศิลปะภาพพิมพ์
   • ศิลปะไทย
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • ออกแบบภายใน
   • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
   • ดนตรีสากล
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี
   • นาฏศิลป์ไทยศึกษา
   • ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
   • ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
  • (หน้า 17)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
   • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล
   • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์
   • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์-เทียบโอน
  • (หน้า 19)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 22)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 24)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ให้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)
 • (รายชื่อสถานศึกษาที่ให้โควตา หน้า 25)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์