รับตรง61-TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 2 โควตา สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)

รับตรง61-TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 2 โควตา สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2 โควตา สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 18 ธันวาคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ภูมิศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถิติ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • (หน้า 6)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • การออกแบบสื่อนวัตกรรม
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 8)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • บริบาลเภสัชกรรม
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์-ตรีควบโท
  • ชีวะคมีและชีววิทยาโมเลกุล-ตรีควบโท
  • (หน้า 11)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบำบัด
  • เทคนิคการแพทย์
  • เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • รังสีเทคนิค
  • ทัศนมาตรศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยชุมชน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 13)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • พม่าศึกษา
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาเกาหลี
  • (หน้า 14)
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 15)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 17)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง
  • รัฐศาสตร์-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • รัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • ประวัติศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • (หน้า 21)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย-กลุ่มเพื่อชุมชน
  • ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย-กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
  • (หน้า 22)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่หรือภาคที่กำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละโครงการ/สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการ/สาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,511 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: