รับตรง61-TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 1/1 ยื่นแฟ้มผลงาน-ผลการเรียน)

รับตรง61-TCAS ม.นเรศวร 2561 (รอบ 1/1 ยื่นแฟ้มผลงาน-ผลการเรียน)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1/1 ยื่นแฟ้มผลงาน-ผลการเรียน)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 9 ตุลาคม 2560
 • (หน้า 2)

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ภูมิศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 4)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยชุมชน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
  • เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 7)

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ภูมิศาสตร์
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 9)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยชุมชน
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 11)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • (หน้า 13)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • (หน้า 13)

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • นาฏศิลป์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
  • (หน้า 14)

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • ออกแบบสื่อนวัตกรรม
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละโครงการ/สาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการ/สาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 142 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์