ปฏิทินรับตรง61-TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2561 (5 รอบ)

ปฏิทินรับตรง61-TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2561 (5 รอบ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศกำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • ตลุาคม – พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 2
  • ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561
 • รอบที่ 3
  • พฤษภาคม 2561
 • รอบที่ 4
  • มิถุนายน 2561
 • รอบที่ 5
  • กรกฎาคม 2561

โครงการที่เปิดรับ

 • รอบที่ 1
  • โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจรประเภท ก.
  • โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจรประเภท ข.
  • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
  • โควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ-รอบแรก
  • โควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ-รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
 • รอบที่ 2
  • โครงการปกติ
  • โควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ-รอบสอง
  • โควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ-รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
 • รอบที่ 3
  • โครงการปกติ
 • รอบที่ 4
  • Admission
 • รอบที่ 5
  • โควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ-รอบสาม
  • โควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ-รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ธุรกิจวิศวกรรม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง61-TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2561 (5 รอบ)

เว็บไซต์